The Costume Museum Kyoto Japan Costume History in Japan
The Heian Period  
49 - Costume for the chief dancer of "kagura," sacred Shito music and dancing.
The Costume Museum Kyoto JapanThe Costume Museum Kyoto Japan
1 kanmuri crown
a kenei
b oikake
c kazashi
d oikake no o
2 aozuri no omi-goromo
3 aka-himo
4 hirao no tare
5 hanpi, shitagasane, hiteo no eri
6 hanpi no wasure-o
7 shitagasane no kyo
8 ueno-hakama
e ikai no ito
f hizatsugi
g ueno-hakama no omeri
9 oguchi hakama
10 hosotari sword
11 torimono no sakaki to kagami no wa
12 omigoromo no kyo
13 sekitai no uwade
14 hanpi no ran
15 shaku
16 sekitai
17 hirao
18 shikai
Since "Kagura" court dance and music was originated in order to comfort god's wish, the field style goes back to ancient times. The costume of "kagura" shown in the photo is the style which has been succeeded since the middle term of Heian Era. "kagura" has accompaniment of instruments such as "shaku-byoshi", "wagon" (=harp), "fue" (=flute), and "hichiriki" focusing on songs. Since the leader of "kagura" group dances, it is called "nincho no mai," which means the dance of chief. The form of "kagura" costume is just same as "ketteki no ho" of military officials, and it is called "omi goromo" or "aozuri no koromo." "kenei" and "oikake" are attached to the crown -- having "hanpi", "wasure-o", "shita-gasane", "hitoe", "omote-bakama", "ooguchi", "shikai", "sekitai", "kaishi", and "shaku." The dancer has a slender sword attached to his waist by "hirao (=string)", and has the white ring which imitated the mirror for "torimono no sakaki" in his hand.